Optimas Organisasjonspsykologene AS
Verktøy
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
VerktøySend e-post
Som spesialister i arbeids- og organisasjonspsykologi er vi først og fremst rådgivere, med vekt på at vår praksis skal være faglig forankret og styrt av oppdragsgivers behov for bistand framfor å være avhengig av spesifikke modeller eller verktøy.

Valg av verktøy treffer vi derfor først når vi kan gjøre det ut fra en faglig vurdering av tjenlighet i forhold til oppdraget. Vi anvender et bredt spektrum av verktøy i form av psykologiske tester, teamutviklingsinstrumenter, kartleggingsverktøy, strukturerte intervjuer mm. De følgende er noen utvalgte eksempler.

X-modellen
er et norskutviklet verktøy som er meget velegnet til bruk i lederutvikling, både på individnivå og i team. Gjennom kartlegging av den enkeltes arbeidssituasjon, personforutsetninger og arbeidsmåter framkommer et klart bilde av sammenhengene mellom disse og de resultater som skapes, noe som i neste omgang gjør det mulig å sette inn utviklingstiltak der hvor de har størst effekt. X-modellen er et lettfattelig og likevel kraftfullt verktøy, som ikke stiller krav til spesiell teknologi for å tas i bruk.

Teamanalyser
foreligger i flere varianter, og valg av metode vil her avhenge av hvilke utfordringer teamet har behov for å fokusere. Spesielle verktøy finnes for å arbeide med bl.a. teamets målfokus og målforståelse, kommunikasjonsprosessene i teamet, teamets ledelsesfunksjoner, rollemønsteret i teamet og teamets mellommenneskelige relasjoner.

Til begynnelsen av denne siden Tilbake til førstesiden

JTI - JUNGIANSK TYPE INDEX
JTI er et nyutviklet verktøy basert på Jungs teori om mentale preferanser og psykologiske typer. JTI gir den samme form for typefastsettelse som en rekke andre verktøy basert på Jungs teori (eks. MBTI). JTI er imidlertid nyutviklet direkte fra Jungs teori, og inneholder spennende nytenkning i relasjon til andre verktøy blant annet når det gjelder forståelsen av preferansene.

MBTI
Våre konsulenter er kvalifiserte rådgivere på MBTI (Myers-Briggs Type Indikator)

Strukturert stillingsanalyse
er en systematisk metode til å få fram de kritiske oppgaver og suksessfaktorer for en stilling, for dermed å utarbeide en klar kravspesifikasjon/profil for hva slags person man trenger for å fylle stillingen. Kravspesifikasjonen indikerer hvilke forutsetninger personen må oppfylle til kompetanse, ferdigheter og personlige egenskaper.

Til begynnelsen av denne siden Tilbake til førstesiden


Strukturert jobbintervju
er en systematisk og detaljert "guide" for bruk ved intervjuing av søkere til en stilling. Målet er å gjøre jobbintervjuet til et mer treffsikkert vurderingsverktøy. Det strukturerte jobbintervjuet er tilrettelagt slik at det lett kan kobles sammen med kravspesifikasjonen fra stillingsanalysen, eventuelt også en psykologisk test, og er et effektivt redskap til å redusere feilkildene ved beslutninger om ansettelser.

Solbergs interessetest
Utviklet av Oskar Solberg ved NTNU, er dette et verktøy som på en presis og lettfattelig måte gir et bilde av individets interessemønster og legning for ulike typer arbeid. Solbergs interessetest gir meget verdifull informasjon i forbindelse med karriererådgivning, både ved "førstegangs" valg av utdanning/yrke og i forbindelse med reorientering/valgsituasjoner som oppstår i løpet av karrieren.

Arbeidsmiljøkartlegginger
Strukturert kartlegging av arbeidsmiljøet gir verdifull informasjon om hvor utviklingsinnsats kan settes inn for å gi størst nytteeffekt i virksomheten. Eventuelle problemområder blir belyst, og dermed tilgjengelige for løsningsrettede tiltak. Arbeidsmiljøkartlegginger kan gjennomføres med ulike metoder, bl.a. spørreskjema og strukturerte intervjuer, og "skreddersys" i hvert tilfelle for virksomhetens behov. Det legges vekt på at kartlegging skal være et grunnlag for handling, og rapporten vil gi tilrådinger om hvilke utviklingstiltak som eventuelt bør iverksettes.

Til begynnelsen av denne siden Tilbake til førstesidenOrganisasjonsundersøkelser
Et bredt spektrum av spesielle analyseverktøy for å belyse ulike sider ved virksomheten, for dermed å skape grunnlag for utvikling; herunder bl.a.

  • strategi
  • bedriftskultur
  • ledelseskultur
  • markedsorientering
  • endringsmotivasjon
  • beslutningsprosesser
  • kompetanse
  • kommunikasjonsprosesser
  • innovasjon
Motivasjonsanalyser
gir innsikt i de fundamentale drivkreftene hos individ, team og organisasjon, og muliggjør systematisk innsats for å samkjøre og målrette energien på alle plan i virksomheten.

Til begynnelsen av denne siden Tilbake til førstesiden
linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no

English IN ENGLISH

Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler