Optimas Organisasjonspsykologene AS

Arbeidsområder;  ledelsesutvikling
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy


Send e-post
For å gi resultater, må utvikling av ledelse og ledere knyttes nært til bedriftens strategi, egenart og de utfordringer man faktisk står overfor. Utvikling av virksomhetens ledelse kan innebære innsats langs tre hovedakser:


Ledelsesfilosofi - hva slags ledelse skal vi ha for å nå våre mål?
Mange virksomheter har formulert skrevne prinsipper som uttrykker hvilke verdier, kvaliteter og krav som skal være styrende for ledelsesutøvelse i organisasjonen. En slik ledelsesfilosofi er av stor verdi - men bare dersom den blir utkrystallisert i praksis.

Ledelseskultur - hvordan skaper vi vilkår for å virkeliggjøre ledelsesfilosofien?
Utvikling av ledelseskultur dreier seg om å skape felles holdninger og felles praksis som er i tråd med de ledelsesprinsipper man har valgt. Slik innarbeiding og forankring av ledelsesprinsipper skjer gjennom en prosess med konkretisering, hvor fokus er på handling, samtidig som det skapes en plattform for en levende og konstruktiv dialog om ledelsesspørsmål i bedriften.

Lederkompetanse - hvordan dyktiggjør vi den enkelte leder?
Lederrollen i en moderne virksomhet stiller krav som gjør at selv de best skolerte og erfarne ledere stadig må fornye og utvikle seg. Mange er også de ledere som erfarer at solid faglig bakgrunn og erfaring ikke alene er tilstrekkelig til å mestre lederrollens utfordringer. Ledelse er et eget fag, som man best tilegner seg gjennom kompetanseutvikling nært knyttet til praksis - gjennom hele lederkarrieren. Virksomheter som bevisst tar konsekvensene av dette, vinner mye i ledelseskvalitet.

Utviklingsprogrammer
Med utgangspunkt i de tre elementene ledelsesfilosofi - ledelseskultur - lederkompetanse, bistår vi med design og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer hvor følgende hovedmål er styrende:

  • Gi deltakerne økt innsikt og forståelse av ledelse som fag, og selvinnsikt i relasjon til egne styrker og utviklingsbehov som leder.
  • Styrke deltakernes faktiske ferdigheter og dyktighet i å utøve ledelse.
  • Stimulere og inspirere deltakerne i forhold til lederrollens utfordringer.
  • Skape en helhetlig ledelseskultur gjennom dialog, felles holdninger, en felles referanseramme og felles praksis.

Tilbake til Arbeidsområder Tilbake til førstesiden

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no


Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler